באיזה אופן באה לידי ביטוי הדרת נשים בענף הספורט בכדורסל - ינשוף

באיזה אופן באה לידי ביטוי הדרת נשים בענף הספורט בכדורסל

באיזה אופן באה לידי ביטוי הדרת נשים בענף הספורט בכדורסל

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בספורט
מק"ט: 2487 ספורט

תקציר העבודה:

המחקר יתבסס על הגישה האיכותנית ויאסוף עובדות ונתונים העשויים להרחיב את הידע הקיים במחקר על אודות התופעה הנחקרת. תהליך העבודה יכלול ניתוח של המקורות הנבחרים, בהתייחס לנקודות הרלוונטיות לנושא הנחקר. בסיכום יובאו עיקרי המבוא, הממצאים העיקריים והמסקנות שיעלו מהדיון. עבודה זו תכלול גם מחקר שיכלול ראיונות עם שחקניות כדורסל במטרה לבחון היטב סוגיה זו מזווית אישית של העוסקות בענף הכדורסל. ראיונות אלו ינותחו אינטגרטיבית עם סקירת הספרות לכדי סיכום ומסקנות העבודה. תוכן עניינים מבוא: עמ' 3 סקירת ספרות ספורט כאמצעי ליצירת קהילה: עמ' 4 עיסוקן של נשים בספורט: עמ' 6 הגורמים החברתיים להדרת נשים בספורט בעולם: עמ' 6 יחס החברה הישראלית לספורט נשים : עמ' 9 יחס התקשורת הישראלית לספורט נשים: עמ' 12 יחס החברה הישראלית לכדורסל נשים: עמ' 17 מתודולוגיה: עמ' 19 ממצאים: עמ' 22 דיון ומסקנות: עמ' 24 רשימת מקורות: עמ' 27 נספחים: עמ' 29

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!