תנאים ותקנון - ינשוף

תנאים ותקנון

תנאים ותקנון עבודות עזר אקדמיות

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך הוא מיועד לשני המגדרים. תנאי התקשרות לסיוע בכתיבת עבודה המשמשת כחומר עזר: ינשוף עבודות אקדמיות הינה חברה מתווכת בין מזמין הסיוע בכתיבת העבודה לבין כותב העבודה, שהינו אקדמאי ומומחה בכתיבת הנושא. אנו אחראים על יצירת הקשר בין המזמין לכותב, ומבצעים פיקוח על העברת התשלומים עבור הסיוע בכתיבה ושליטה על שליחת העבודה הגמורה מהכותב אל המזמין.

ההתקשרות בין המזמין לכותב בנוגע לסיוע בכתיבה, העברת חומרים, בירורים ועוד תתבצע על ידי ינשוף עבודות אקדמיות בלבד. עלות הסיוע בכתיבה תסוכם בין המזמין לבין החברה והעלות תכלול את דמי התיווך והתשלום לכותב. התשלום יתבצע בשתי פעימות – ראשונה: עם סיכום העסקה תועבר מקדמה לחברה שלא תוחזר במידה שתבוטל הבקשה לכתיבה על ידי הלקוח. שניה: כאשר תימסר הודעה ללקוח שהעבודה מוכנה. התשלום הינו לחשבונו של הכותב ואינו באחריות ינשוף עבודות אקדמיות. העבודה תישלח רק לאחר סיום התשלום. תיקונים יבוצעו תוך חודש ממועד מסירת העבודה ללקוח.

ינשוף עבודות אקדמיות אינה ממליצה על הגשת עבודות אקדמיות שלא נכתבו על ידי המזמין ומעודדת שימוש בחומרים שמסופקים על ידי החברה. אנו מתחייבים לשמור את דבר השימוש ופרטי הלקוח בחיסיון מלא. לאחר מסירת דרישות והנחיות העבודה ולאחר תחילת העבודה, כל שינוי נוסף בהנחיות, דרישות חדשות או הוספת הנחיות, התיקונים על ידי ינשוף עבודות אקדמיות יבוצעו בתמורה לתשלום נוסף, בהתאם לשינוי המתבקש.

תנאים ותקנון עבודות עזר אקדמיות לרכישה באתר

ינשוף עבודות אקדמיות מספקת בנוסף עבודות עזר לתשלום והורדה באתר שמטרתן לספק רקע, ייעוץ והכוונה לנושא העבודה עבור הלקוח. הלקוח יוכל להיעזר בעבודות המצויות באתר כמצע תיאורטי גולמי, רקע, מקור הכוונה וציטוטים ביבליוגרפיים בלבד. ישנו איסור על שימוש אחר בעבודות אשר מצויות באתר, באופן או בדרך המהווים עבירה על כללי האקדמיה ומנוגדים לרוח המוסר האתי האקדמי. הלקוח אשר רכש עבוד מתחייב להתמש באופן ראוי בעבודות העזר תוך הקפדה מלאה וברורה על כללי הציטוט האקדמיים המקובלים. במידה וכככל שהרוכש יבצע שימוש אסור ומנוגד לכללי המוסד בו הוא לומד תחול עליו האחריות למעשה ועליו בלבד, שכן פעולה זו נוגדת את כללי ינשוף עבודות אקדמיות. זהו תנאי יסודי בתנאי ההתקשרות בין החברה והלקוח. הלקוח מתחייב שלא להעתיק מהעבודה, או להגישה כעבודה אקדמית לצד שלישי.

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!