אפליה של עובדים עם מוגבלויות במקום העבודה - ינשוף

אפליה של עובדים עם מוגבלויות במקום העבודה

אפליה של עובדים עם מוגבלויות במקום העבודה

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית  בחברה ועבודה  ומשפטים
מק"ט: 2433 חברה ועבודה

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את הסוגיה של אפליית עובדים עם מוגבלויות במקום העבודה ותנתח לשם כך חומרים מהחקיקה והפסיקה במדינת ישראל וכן תשווה למדינות אחרות בעולם המערבי. העבודה תבחן מה צריך וניתן לעשות כדי לשפר את המצב הקיים ומה ננקט עד כה, וכן תבחן את הסוגיה מבחינת המוסריות שלה. עבודה זו תתבסס על הגישה האיכותנית, כאשר היא תכלול מקורות ממאמרים, ונתונים במטרה להרחיב את מאגר המידע בדבר הסוגיה הנחקרת, להסביר ולתאר אותה. תהליך המחקר יעסוק  בניתוח תוכן של החומרים הרלוונטיים, זאת בהתייחס לסוגיות שמעלה הסוגיה הנחקרת. הסיכום יכלול את מסקנות המבוא, ועיקרי הממצאים והמסקנות שיוסקו מהדיון. מבוא
  1. החקיקה בנושא מוגבלויות במדינת ישראל
  2. הפסיקה בנושא מוגבלויות בישראל
  3. משפט משווה
  4. תעסוקת בעלי מוגבלויות בישראל
  5. החובה המוסרית להגן על זכויות הפרט
  6. כיצד יש להתייחס לעובדים עם מוגבלויות
דיון וסיכום רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!