ארגוני מגזר שלישי ורווחה בישראל - ינשוף

ארגוני מגזר שלישי ורווחה בישראל

ארגוני מגזר שלישי ורווחה בישראל

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית  בחברה ועבודה
מק"ט: 2443 חברה ועבודה

תקציר העבודה:

בעשורים האחרונים התפתחה המגמה להפרטת מערכת הביטחון הסוציאלי. מגמה זו היא תוצאה של שינויים שהתפתחו בתחום הרווחה ובתמורות שעברה מדינת הרווחה. במקביל למגמת ההפרטה התרחש תהליך בעל חשיבות רבה והינו עלייתם של ארגוני המגזר השלישי. את הסיבה להתפתחות שני תהליכים אלה בו זמנית יש התולים בעובדה כי ארגוני המגזר השלישי התחזקו זאת בתגובה לתהליכי ההפרטה של שירותי המדינה. במילים אחרות, המדינה הפסיקה לספק שירותים מסוג מסוים, וארגוני המגזר השלישי מילאו את החלל שנוצר. תהליכים אלו השפיעו על עיצובה של מדינת הרווחה, והחלה להתפתח מדיניות חדשה המושתת על עקרונות השוק החופשי. זיכלינסקי טוען כי בעשורים האחרונים נבלמה התפתחות מדינת הרווחה במדינות המערב ובישראל, נוכח שינויים חברתיים, כלכליים ופוליטיים, ונוצרה מדיניות חברתית חדשה, שבבסיסה עומדות עקרונות כלכלת השוק.במקביל חלה מהפכת התאגדות עולמית שהתבטאה בגידול מספר ארגוני המגזר השלישי. מבוא פרק א'- צמיחת ארגוני המגזר השלישי בישראל- מניעים וגורמים  מגזר שלישי – רקע   תחומי הפעילות של המגזר השלישי   התאגדותם של ארגוני מגזר שלישי סקירה פרק ב'- מיקור חוץ של ארגוני נותני שירות.  השינויים במערכת השירותים הסוציאליים לאחר ההפרטה פרק ג'- המגזר השלישי בתחום הרווחה  קשרי הגומלין בין ארגוני מגזר שלישי לבין המדינה יחסים עסקיים או תרומה לרווחת הפרט, והכלל    אחריות ציבורית מול מסחריותסקירה וניתוח   אחריות ציבורית ויחסי ממשל בין המדינה לארגוני מגזר שלישי  פרק ד' - הביטחון הסוציאלי בין המגזר הציבורי למגזר השלישי- יתרונות מול חסרונות   תרומתן של העמותות למערכת הביטחון הסוציאלי דיון, סיכום ומסקנות ביבליוגרפיה   

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!