בין גלובליזציה, קפיטליזם ולאומיות - ינשוף

בין גלובליזציה, קפיטליזם ולאומיות

בין גלובליזציה, קפיטליזם ולאומיות

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במדעי המדינה ויחבל

תקציר העבודה:

תוכן עניינים מבוא: עמ' 3 פרק ראשון: עלייתן של הזיקה האתנית והלאומיות: עמ' 4-6 פרק שני: גלובליזציה, קפיטליזם ונאו ליברליזם: עמ' 7-16 פרק שלישי: תנועת האנטי-גלובליזציה - מאפיינים ומטרות: עמ' 17-20 סיכום: עמ' 21-24 רשימת מקורות: עמ' 25-26 מטרת עבודה זו הינה לבחון האם השוק הכלכלי הגלובלי שצמח החל משנות ה-70' של המאה ה-20 מסמל את סופהּ של הלאומיות, זאת תוך בחינת תפקידם של גופי הפיקוח הבינלאומיים והתאגידים (הקונגלומרטים) העולמיים. המחקר יתבסס על הגישה האיכותנית ויאסוף עובדות ונתונים העשויים להרחיב את הידע הקיים במחקר על אודות התופעה הנחקרת. תהליך העבודה יכלול ניתוח תוכן של המקורות הנבחרים, בהתייחס לנקודות הרלוונטיות לנושא הנחקר. בסיכום יובאו עיקרי המבוא, הממצאים העיקריים והמסקנות שיעלו מהדיון.

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!