ארגון כל ישראל חברים והתמורות בחברה היהודית במרוקו בעת החדשה - ינשוף

ארגון כל ישראל חברים והתמורות בחברה היהודית במרוקו בעת החדשה

ארגון כל ישראל חברים והתמורות בחברה היהודית במרוקו בעת החדשה

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית  בחינוך
מק"ט: 2442 חינוך

תקציר העבודה:

עבודה זאת בוחנת את השפעתו של ארגון כל ישראל חברים[1], על החינוך היהודי והקהילה היהודית במרוקו, עד כמה ארגון זה השפיע על החינוך היהודי, הציונות ולבסוף ועל מגמות ההגירה והעלייה לארץ ישראל של יהודי מרוקו . עבודה זו מתבססת על מאמרים וספרים העוסקים בארגון כל ישראל חברים וכן ראיון אישי עם בוגרת האליאנס, כל זאת במטרה להרחיב את מאגר המידע בדבר הסוגיה הנחקרת, להסביר ולתאר אותה. תהליך המחקר יעסוק בניתוח תוכן של החומרים הרלוונטיים, זאת בהתייחס לסוגיות שמעלה הסוגיה הנחקרת. הסיכום יכלול את מסקנות המבוא, ועיקרי הממצאים והמסקנות שיוסקו מהדיון. מבוא פרק 1 – החינוך היהודי המסורתי במרוקו פרק 2 – השפעת אליאנס על החינוך והקהילה היהודית פרק 3 – המורים של בית הספר אליאנס פרק 4 – בין אליאנס, צפון אפריקה וציונות פרק 5 – בתי הספר לבנות של אליאנס פרק 6 – השפעות המודרנה והכיבוש הצרפתי על יהודי מרוקו פרק 7 – ראיון עם בוגרת אליאנס סיכום ביבליוגרפיה

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!