בחינת האפקטיביות של תוכניות חינוכיות בלתי פורמאליות והשפעתן על מידת ההצלחה של התלמיד - ינשוף

בחינת האפקטיביות של תוכניות חינוכיות בלתי פורמאליות והשפעתן על מידת ההצלחה של התלמיד

בחינת האפקטיביות של תוכניות חינוכיות בלתי פורמאליות והשפעתן על מידת ההצלחה של התלמיד

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בחינוך
מק"ט: 2506 חינוך

תקציר העבודה:

השנים הראשונות לקיומה של מדינת ישראל הוקדשו ליצירת מגזר ציבורי חזק, תוך שהמדינה מקבלת על עצמה את האחריות למגוון רחב של שירותים חברתיים, ובכללם לחינוך. מכאן, כינון חינוך ציבורי ב"חוק לימוד חובה, תש"ט-1949", הקובע כי הממשלה נוטלת על עצמה את האחריות והדאגה לחינוך, ו"חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953", שמשמעותו המיידית הייתה ביטול הזרמים השונים בחינוך והקמת מערכת חינוך ממלכתית ובה שני זרמים עיקריים: תוכן עניינים 1. פרק ראשון : 1.1 בעיית המחקר..........................................................................3-2 1.2 שאלות המחקר.........................................................................3 2. פרק שני : סקירה ספרותית :..........................................................................14-4 2.1 משתנה מרכזי.......................................................6-4 2.2 משנה שני.............................................................8-7 2.3 משתנה שלישי........................................................10-9 2.4 משתנה רביעי..........................................................12-11 2.5 משתנה חמישי.........................................................14-13 3. פרק שלישי : מטרות המחקר ותוצאות משוערות....................................................15 3.1 מטרות המחקר........................................................15 3.2 השערות המחקר......................................................15 4. פרק רביעי : שיטת המחקר :...............................................................................19-16 5. פרק חמישי : 5.1 ממצאים ................................................................21-20 5.2 דיון, מגבלות המחקר, תרומה המחקר והצעות להמשך....24-22 6. ביבליוגרפיה.........................................................................................................28-25

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!