מורים ערבים ושילובם בבתי ספר במגזר היהודי - ינשוף

מורים ערבים ושילובם בבתי ספר במגזר היהודי

מורים ערבים ושילובם בבתי ספר במגזר היהודי

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בחינוך
מק"ט: 2475 חינוך

תקציר העבודה:

תוכן עניינים 1. סקירת ספרות 1.1. ערבים בישראל ובמערכת החינוך: עמ' 3 1.2. שילוב מורים ערבים במערכת החינוך היהודית: עמ' 7 2. שאלות המחקר: עמ' 11 3. שיטת המחקר: עמ' 12 3.1. אוכלוסיית המחקר: עמ' 12 3.2. כלי המחקר: עמ' 12 3.3. הליך המחקר: עמ' 12 3.4. קשיים ובעיות מחקריות: עמ' 13 4. ניתוח ממצאים: עמ' 14 דיון וסיכום: עמ' 18 רשימת מקורות: עמ' 20 נספחים: עמ' 22

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!