פקודת מס ההכנסה וזכות השתיקה - ינשוף

פקודת מס ההכנסה וזכות השתיקה

פקודת מס ההכנסה וזכות השתיקה

תאור העבודה:

מק"ט: 2481 משפטים

תקציר העבודה:

סמינריון זה יסקור את השפעתה של זכות השתיקה בפקודת המס. זכות השתיקה למעשה מעניקה לאדם הנמצא בחקירה משטרתית או בכל רשות אחרת, את הזכות שלא לענות על שאלות החוקר וזאת על מנת למנוע מצב בו הוא מפליל את עצמו. תוכן עניינים מבוא _________________________________________________ עמ' 3-4 פרק 1 – זכות השתיקה ____________________________________ עמ' 5-8 פרק 2 – יחסי הגומלין בין זכות השתיקה להפללה עצמית ____________ עמ' 9-13 פרק 3 – זכות השתיקה בפקודת המס _________________________ עמ' 14-19 פרק 4 – משפט משווה ____________________________________ עמ' 20-22 סיכום ומסקנות _________________________________________ עמ' 23 ביבליוגרפיה ____________________________________________ עמ' 24-27  

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!